Plaza Mix Limited

產 品 列 表

橢圓形回收桶(開口式) Oval Recycle Bins

RB-002A

橢圓形回收桶(開口式)
Oval Recycle Bins
Size: W68 x D36 x H76 cm

橢圓形回收桶(開口式) Oval Recycle Bins

RB-003A

橢圓形回收桶(開口式)
Oval Recycle Bins
Size: W94 x D36 x H76 cm

橢圓形回收桶(搖蓋式) Oval Recycle Bins

RB-002B

橢圓形回收桶(搖蓋式)
Oval Recycle Bins
Size: W68 x D36 x H76 cm

橢圓形回收桶(搖蓋式) Oval Recycle Bins

RB-003B

橢圓形回收桶(搖蓋式)
Oval Recycle Bins
Size: W94 x D36 x H76 cm

橢圓形回收桶(開口式) Oval Recycle Bins

RB-004A

橢圓形回收桶(開口式)
Oval Recycle Bins
Size: W125 x D36 x H76 cm

橢圓形回收桶(開口式) Oval Recycle Bins

RB-004B

橢圓形回收桶(開口式)
Oval Recycle Bins
Size: W125 x D40 x H90 cm

橢圓形回收桶(搖蓋式) Oval Recycle Bins

RB-004C

橢圓形回收桶(搖蓋式)
Oval Recycle Bins
Size: W125 x D40 x H90 cm

橢圓形回收桶(開口式) Oval Recycle Bins

RB-004D

橢圓形回收桶(開口式)
Oval Recycle Bins
Size: W125 x D40 x H90 cm

三角形回收桶 Triangle recycle bin

RB-3D-1

三角形回收桶
Triangle recycle bin
Size: W30 x D30 x H70 cm

三角形回收桶 Triangle recycle bin

RB-3D-2

三角形回收桶
Triangle recycle bin
Size: W40 x D40 x H65 cm

分類回收箱 Recycle bin

RB-311

分類回收箱
Recycle bin
Size: W100 x D35 x H85 cm

分類回收箱 Recycle bin

RB-312

分類回收箱
Recycle bin
Size: W100 x D35 x H85 cm